آخرین اخبار و اطلاعیه ها

در راستاي تعامل و همكاري با تجار افغانستان؛ فرصت هاي تجاري ايران و افغانستان در استان بررسي شد.

نشست مشترك شناسايي فرصت هاي تجاري ايران و افغانستان در استان خراسان رضوي با حضور رياست اتاق تعاون استان، تاجر افغانستان و رياست سابق بازرگاني سازمان صمت خراسان رضوي در اتاق تعاون برگزار شد.

جزئیات خبر

جلسه ساماندهي مسكن كارگري استان خراسان رضوي

برگزاري جلسه ساماندهي مسكن كارگري استان خراسان رضوي با حضور رياست اتاق تعاون استان، مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي مسكن مهر كشور و مديران عامل اتحاديه تعاوني هاي مسكن فرهنگيان و مسكن كارگران استان خراسان رضوي

جزئیات خبر