اتاق تعاون استان خراسان رضوي
 
 
 
جايگاه اتاق تعاون
 
اتاق تعاون به عنوان عاليترين نهاد مردمي بخش تعاوني كشور تمامي مساعي خود را براي توسعه همه جانبه و كيفي فعاليت هاي بخش تعاوني در حوزه هاي مختلف به ويژه كمك به تحقق سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي كشور معطوف نموده است.
 
اتاق تعاون براي حضور مؤثر در فرايند تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي كشور و پيگيري مطالبات قانوني بخش تعاوني و تثبيت جايگاه اين نهاد مردمي به موجب قوانين جاري كشور عضو شوراها و مجامع عالي كه بعضاً به آنها اشاره مي شود مي باشد.
 
شوراي عالي نظارت بر روند اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه به رياست رئيس جمهور و عضويت تعدادي از وزرا، رؤساي سازمانهاي دولتي و اتاقهاي تعاون و بازرگاني به عنوان متوليان بخشهاي تعاوني و خصوصي تشكيل و طي آن روند تحقق مفاد قانون، وظايف و عملكرد و برنامه هاي دستگاههاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 
هيئت عالي واگذاري كه به رياست وزير اقتصاد و دارايي و عضويت وزير دادگستري و مقامات ارشد اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل مي شود و طي آن در مورد نحوه واگذاري و فروش بنگاههاي اقتصادي دولتي در اجراي قانون اصل (44) اتخاذ تصميم مي گردد و هيچ واگذاري بدون مصوبه هيئت مذكور قانوني نمي باشد.
 
شوراي پول و اعتبار كه به رياست بانك مركزي و عضويت تعدادي از وزرا و نظارت نمايندگان مجلس و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني در مورد سياستهاي كلان پولي و مالي كشور، تأسيس بانكهاي غيردولتي، تعيين سود سپرده ها و تسهيلات، پيگيري معوقات بانكي، نحوه حمايت مالي از بنگاههاي اقتصادي اتخاذ تصميم مي نمايد.
 
شوراي عالي بورس كه به رياست وزير اقتصاد و دارايي و عضويت تعدادي از وزرا و كارشناسان خبره و اتاق تعاون و اتاق بازرگاني در مورد بازار مالي و اوراق بهادار، واگذاري بنگاهها از طريق بورس، وضع مقررات تسهيل كننده سرمايه گذاري از طريق بورس و توسعه بازارهاي مالي تصميم گيري مي كند.
 
شوراي رقابت كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي با عضويت كارشناسان خبره، اساتيد دانشگاه، نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني با هدف حصول اطمينان از حاكم بودن شرايط غير انحصاري و رقابت كامل بر نحوه فروش بنگاههاي اقتصادي نظارت دارد.
 
ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي: اين ستاد در وزارت خارجه و با حضور معاونين دستگاههاي مختلف دولتي، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و ضمن بررسي و تجزيه و تحليل آخرين اخبار بين المللي مؤثر در روند فعاليت هاي اقتصادي برون مرزي ايران و نحوه مقابله با بحران و هماهنگي دستگاه ديپلماسي كشور با فعاليت هاي اقتصادي و تنظيم سفرهاي خارجي مقامات عاليرتبه كشور، رسيدگي به توافقات كميسيون هاي مشترك اقتصادي و ... را در دستور كار دارد.
 
شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي كه به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي اقتصادي و نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و در آن به مسائل كلي مبتلا به صادرات و صادركنندگان، تعديل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعيين جوايز و مشوقهاي حمايتي، ارزيابي روند صادرات غيرنفتي و تطبيق آن با اهداف كمي برنامه هاي توسعه اي، هماهنگ نمودن دستگاههاي مختلف و ذيربط، سياستگذاري هاي كلان حوزه صادرات و تسهيل روابط اقتصادي در پرتو تعاملات سياسي با كشورهاي مختلف رسيدگي مي شود.
 
مجمع شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج. ا. ايران: اين مجمع به رياست وزير بازرگاني و عضويت وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان توسعه تجارت ايران، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني تشكيل و طي آن ضمن رسيدگي به صورتهاي مالي و عملكرد اين شركت، در خصوص برنامه ها و سياستهاي كلي در حوزه فعاليت هاي نمايشگاهي و نحوه حمايت از بنگاههاي اقتصادي مشاركت كننده در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل شركت اتخاذ تصميم مي گردد.
 
اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور رؤساي قواي سه گانه كشور، كميسيونهاي تخصصي مجلس، عضو شوراي اقتصاد، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين گرديده و از طريق سازوكار اين ارتباط تعامل هر چه بيشتر بخش غيردولتي با حاكميت فراهم مي گردد.
 
وظايف و اختيارات اتاق طبق اساسنامه
 
انجام كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با بخش تعاون
 
مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي استان
 
ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم
 
برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاون استان و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي استان و تعاونيها
 
كمك به توانمندسازي تعاونيها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني
 
فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاونيها و تامين نيازمنديهاي آنها
 
نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني استان و مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي
 
انجام تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاونيهاي استان
 
انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون سياستهاي كلي اصل (44) در سطح استان
 
اجراي وظايف و اختيارات مقرر در قانون بهبود فضاي كسب و كار در سطح استان
 
ساير وظايف و اختياراتي كه قوانين و مقررات و تصويب نامه ها ، برعهده اتاق تعاون استان قرار مي دهد
 
صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني و كارت بازرگاني براي اعضاي حقيقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط
 
مشاركت در تشكيل اتاقهاي تعاون شهرستانهاي استان طبق آيين نامه تشكيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استانها و شهرستانها مصوب مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران
 
انجام امور داوري درچارچوب ضوابط و مقررات آيين نامه داوري مصوب مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران
 
برگزاري نمايشگاه داخلي و خارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف با هماهنگي اتاق تعاون ايران
 
همكاري با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليتهاي مرتبط
 
ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق
 
ايجاد مركز آموزش عالي، فني و حرفه اي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
 
ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاونيها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاون