نام و نام خانوادگی : خانم قنبري پست ادرای : مديرداخلي اتاق تعاون
شماره تلفن : توضیحات :
نام و نام خانوادگی : محمدرضا كلانتري پست ادرای : مسئول واحد فناوري اطلاعات و امنيت سايبري
شماره تلفن : 05137663833 توضیحات : كارشناس ارشد امنيت اطلاعات