نام و نام خانوادگی : خانم قنبري پست ادرای : مسئول دبيرخانه و رئيس دفتر رياست
شماره تلفن : 37679773 توضیحات : داخلي 113
نام و نام خانوادگی : محمدرضا كلانتري پست ادرای : معاون آموزشي و فناوري اطلاعات
شماره تلفن : 37663833 توضیحات : داخلي 121
نام و نام خانوادگی : خانم ملكيان پست ادرای : مسئول كارت بازرگاني
شماره تلفن : 37663844 توضیحات : داخلي 120
نام و نام خانوادگی : خانم مهتابي پست ادرای : مسئول دبيرخانه مركز داوري
شماره تلفن : 37055340 توضیحات : خط مستقيم
نام و نام خانوادگی : آقاي ارس نژاد پست ادرای : مسئول واحد مالي و حسابداري
شماره تلفن : 37055340 توضیحات : خط مستقيم
نام و نام خانوادگی : آقاي عرب پست ادرای : معاون امور هماهنگي اقتصادي
شماره تلفن : 37679774 توضیحات : داخلي 122
نام و نام خانوادگی : آقاي خادمي پست ادرای : مسئول واحد ثبت و تشكيل تعاوني ها
شماره تلفن : 37632737 توضیحات : داخلي 103