سند تفاهم نامه في ما بين اتاق تعاون استان خراسان رضوي و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1402/08/15
دانلود فایل

1️⃣ مشاوره در تنظيم صورت هاي مالي
2️⃣ كمك به نظارت بر تعاوني ها
3️⃣ مشاوره و كمك به نظارت بر نحوه برگزاري مجامع عمومي
4️⃣ برگزاري برنامه هاي ترويجي و دوره هاي آموزشي
5️⃣ رسيدي به شكايت
6️⃣ مشاوره و كمك به ثبت تغييرات تعاوني ها و اتحاديه
7️⃣ تشكيل و توسعه تعاوني ها
8️⃣ جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز
9️⃣ مشاوره و كمك به احياء شركت هاي تعاوني غير فعال و راكد
🔟 شناسايي تعاوني هاي برند و صادركننده