امكان استعلام چك‌هاي در راه فراهم شد 1402/08/14

در راستاي اجراي احكام قانون اصلاح قانون صدور چك به منظور ارتقا كارايي ابزار پرداخت چك و شفاف سازي سازوكارهاي موجود براي فعالان اين عرصه، خدمت اعلام وضعيت اعتباري صادركننده چك به ذينفعان، مشتمل بر مبالغ چك هاي برگشتي و چك هاي در راه وي از طريق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از تاريخ ۱۶ مهر سال جاري در دسترس عموم قرار دارد. 🔹 ذينفعان چك مي‌توانند با ارسال پيامك به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغي چك هاي برگشتي صادركننده چك اعم از چك‌هاي برگشتي رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغي چك‌هاي در راه تسويه نشده، مطلع شوند. 👈🏻  براي دريافت اين سرويس ذينفع چك بايد كد دستوري زير را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال كند: *۱*۴*شناسه/كدملي ذينفع*شناسه صيادي 🔹 استفاده كنندگان از سرويس پيامكي در صورتي كه كد دستوري را به خاطر نداشته باشند مي‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنماي اين سرويس بهره‌مند شوند. راهنماي سرويس نحوه صحيح ارسال پيامك را در اختيار استفاده‌كنندگان از سرويس قرار مي‌دهد. 🔰 اين خدمت به ذينفع چك كمك مي‌كند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادركننده چك نسبت به دريافت يا عدم دريافت چك تصميم‌گيري كند.