شناسايي ۳ مشكل اساسي فعالان اقتصادي بخش تعاون در خراسان رضوي 1400/03/05

معاونت حقوقي و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استانها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران نتايج سفر و بازديد از تعاوني هاي استان خراسان رضوي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين سفر و طي بازديدهاي متعددي كه از تعاوني ها همچنين نشست هايي كه با هيات رئيسه و ساير فعالان اقتصادي بخش تعاون صورت گرفت،۳ مشكل اساسي سرمايه درگردش، آثار و تبعات شيوع ويروس كرونا بر توليد، فروش و عملكرد تعاوني ها همچنين مشكل عدم بازاريابي موفق براي حضور پررنگ در بازارهاي هدف داخلي و خارجي شناسايي شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ صمد مرعشي معاونت حقوقي و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استانها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران، بيان داشت: در حال حاضر عدم وجود سرمايه در گردش مشكل اساسي فعالان اقتصادي بخش تعاون استان مطرح شده همچنين كرونا و تبعات آن بر روند توليد و عدم اجرايي شدن حمايت ها، آسيب جدي به توليدكنندگان وارد كرده است.

مرعشي ادامه داد: هزينه بالاي توليد ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه در تمام زمينه هاي توليد نيز مشكل مهمي است كه توليدكنندگان را دچار آسيب ساخته است و مي بايست اقدامات لازم به عمل آيد.

بازاريابي براي بازارهاي هدف داخلي و خارجي مهمترين خواسته تعاونگران و فعالان اقتصادي بخش تعاون استان بود.

وي در خصوص نشست هاي اين سفر بيان داشت: ضرورت برگزاري كلاس هاي آموزشي همچنين برگزاري كميسيون هاي تخصصي به عنوان بازوي پرتوان فكري بخش از ديگر مباحثي بود كه مطرح و بررسي شد.