صدور گواهي فعاليت در اتاق تعاون خراسان رضوي 1398/06/20

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ رئيس اتاق تعاون استان از اختصاص گواهي فعاليت به تعاوني ها و اتحاديه هاي فعال خبر داد.
سيدحسين مجتبوي گفت: گواهي فعاليت، هويت هر تعاوني و اتحاديه را مشخص مي كند چراكه اين گواهي در جريان اخذ ضمانت نامه ها، وام ها و در راستاي ارائه به مراجع قانوني مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي با اشاره به دو ساله بودن اعتبار اين گواهي نامه ها، افزود: اين گواهينامه ها مبتني بر ماده ۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و در راستاي اجراي ماده ۳۷ قانون اصلاح قوانين تعاوني ها مصوب 97/02/17 و تبصره ماده ۲ و همچنين اجرايي شدن ماده ۲۷ قانون نظام صنفي مصوبه مجلس شوراي اسلامي تهيه و تدوين گرديده است.
گفتني است صدوراين گواهينامه ها، هزينه اي براي متقاضيان در بر نخواهد داشت.