بازديد از كارخانه شركت تعاوني چاپ و نشر پيمان نو 1398/03/27

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون استان خراسان رضوي؛ درسال رونق توليد و با هدف بررسي مسائل و مشكلات از شركت تعاوني چاپ و نشر پيمان نو با حضور مديركل و معاونين اداره كل تعاون، رئيس و دبير اتاق تعاون، معاونين سازمان تامين اجتماعي، معاونين بانك توسعه تعاون استان و مديريت و معاونين اداره تعاون شهرستان مشهد بازديد و جلسه هم انديشي به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ پس از بازديد از اين شركت تعاوني در جلسه اي كه با مهندس صافدل مديرعامل شركت تعاوني برگزار گرديد، مهندس مجتبوي ضمن خداقوت به مديرعامل اين شركت گفت: با توجه به شعار سال كه از طرف مقام معظم رهبري به سال رونق توليد نامگذاري شده اميد است با همكاري مديران زيرمجموعه دستگاه هاي اجرايي سعي در پيشرفت و خودكفايي واحدهاي توليدي داشته و در جهت رونق توليد، اشتغالزايي و معضل بيكاري كه در جامعه وجود دارد گام قابل توجهي برداريم.

رئيس اتاق تعاون استان همچنين با اشاره به اهميت صنعت چاپ و تشريح بازارهاي هدف اين شركت افزود: با توجه به تكنولوژي و پتانسيل‌هاي موجود اين شركت در زمينه چاپ و نشر در كشور و خاورميانه، بايستي ضرورت خريد دستگاه هاي مورد نياز و روند تأمين مالي اين شركت مورد توجه قرار گيرد و مديران زيرمجموعه در شرايط فعلي كشور كه نياز به توليد داخلي بيشتري است با تسهيل امور براي اين شركت به رونق توليد كمك قابل توجهي نمايند.

سپس مهندس سنجري مديركل تعاون استان نيز در سخناني اظهار كرد: توفيقي است كه امروز در كنار شما هستيم و خوشحالم از اينكه در خدمت يكي از پيشكسوتان صنعت چاپ در استان قرار داريم و افتخاري است كه اين شركت تعاوني توانسته به عنوان يكي از برندها در صنعت چاپ در سطح استان مطرح باشد.

سنجري گفت: بخش تعاون به عنوان بخش مردمي اقتصاد درخصوص توسعه اشتغال، فقرزدايي و گسترش عدالت اجتماعي نقش و تاثير فراواني دارد از اين رو نهادينه سازي فرهنگ تعاون و توسعه و ترويج اين فرهنگ امري واجب و ضروري به نظر مي رسد.

وي افزود: بدون شك ارتقاء سطح كيفي و تقويت بخش تعاون مي تواند اثرات انكار ناپذيري بر تقويت و رونق توليد ملي داشته باشد به همين دليل در سال جديد در تلاش هستيم بصورت ويژه مشكلات شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها را با همكاري بانك توسعه تعاون، اتاق تعاون استان، اداره كل تامين اجتماعي و دستگاه هاي مرتبط پيگيري و رصد نماييم.

مهندس صافدل مدير عامل شركت تعاوني توليدي چاپ و نشر و بسته بندي پيمان نو مشهد در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از عملكرد مجموعه خود به بيان مشكلات پيش رو از جمله حسابرسي شركت، عدم دريافت تسهيلات و سرمايه در گردش، مشكلات بيمه تامين اجتماعي، بازنشستگي و ... اشاره و خواهان پيگيري و حل اين مشكلات گرديد.

.